وب سایت شخصی - حسن الفت

hassan olfat نویسنده

شبکه اجتماعی  چیست ؟
چگونه شبکه های اجتماعی بوجود آمده اند؟
آیا برنامه نویسان به تنهایی آنها را بوجود آورده اند یااین تفکر را جامعه شناسان یا سیاستمداران به آنها القا کرده اند ؟

ادامه مطلب